top of page

Norsk grammatikk / grammar

bakgrunn.png

Hva er spesielt med norsk?

What is special about the Norwegian language?

bakgrunn.png

Norsk er et unikt språk på mange måter. Her er et par eksempler på dets særpreg:

 
Norsk har to skriftlige standarder, Bokmål og Nynorsk, basert på regionale dialekter med distinkt grammatikk, ordforråd og staving.

  Norsk har to toneaksenter, som i mandarin kinesisk, som kan endre betydningen av et ord.

  Norsk har vokalharmoni, der visse vokaler forekommer sammen i ord, som "e", "i" og "y" med andre forreste vokaler, og "a", "o" og "u" med andre bakre vokaler.

  Norsk har et rikt ordforråd for natur og utendørsaktiviteter, som "fjord", "nordlys" og "ski" som er internasjonalt kjent.

  Norsk har lånt ord fra tysk, fransk og engelsk, og blitt påvirket av nabolandsspråk som dansk og svensk.

Alt i alt, så er norsk er fascinerende språk med ulike egenskaper som gjør det både utfordrene og belønnende å lære seg.


 

Norwegian is a unique language in many ways. Here are a few examples of its distinctive features:

  Norwegian has two written standards, Bokmål and Nynorsk, based on regional dialects with distinct grammar, vocabulary, and spelling.


  Norwegian has two tone accents, similar to Mandarin Chinese, that can change the meaning of a word.


  Norwegian has vowel harmony, where certain vowels tend to occur together in words, such as "e", "i", and "y" with other front vowels, and "a", "o", and "u" with other back vowels.


  Norwegian has a rich vocabulary for nature and outdoor activities, such as "fjord", "northern lights", and "ski", that are internationally known.


  Norwegian has borrowed words from German, French, and English, and has been influenced by neighboring languages such as Danish and Swedish.

All in all, Norwegian is a fascinating language with various characteristics that make it both challenging and rewarding to learn.
 

Alfabetet_v2.png
bakgrunn.png

Alfabetet

The Alphabet

bakgrunn.png

Norsk har 3 ekstra vokaler i alfabetet: Æ, Ø og Å. Tren på å uttale norske bokstaver her:

Taletast

Tren på å skrive norske bokstaver her.

Video om det norske alfabetet:

Norwegian has 3 extra vokals in the alphabet: Æ, Ø og Å. Practice the norwegian letter pronounciations here:

Speechpress

Practice writing norwegian letters here.

Video about the norske alphabet:

bakgrunn.png

Ord med Æ, Ø og Å:

Words with Æ, Ø and Å:

ÆØÅ.PNG
bakgrunn.png

De fleste ord med æ-lyd skrives med en annen bokstav, bokstaven E. Eksempelvis:

- Vei (væi)

- Jeg (jæi)

Ordklasser i språket er verb, pronomen, substantiv, adjektiv, adverb, preposisjoner, konjunksjon (sideordningsord), subjunksjon (underordningsord), determinativ (bestemmerord),  og interjeksjon.

Hva er verb?
Det er et ord som kan betegne enten en handling (for eksempel ord som spise, leke, tenke), en prosess (for eksempel vokse, falle) eller en tilstand (for eksempel eie, leve).

Eksempler på verb:

Most words with the æ-sound are spelled with a different letter, the letter E. For example:
- Vei (væi)
- Jeg (jei)

Parts of speech in the language include verbs, pronouns, nouns, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions (coordinating conjunctions), subordinating conjunctions, determiners, and interjections.

What is a verb?
It is a word that can denote either an action (for example, words like eat, play, think), a process (for example, grow, fall), or a state (for example, own, live).

Examples of verbs:

Verb.png
bakgrunn.png

I norsk språk kommer verb på plass nummer to. Det betyr ikke at verb står som ord nummer to. Eksempel: Den gule bilen kjørte på rødt lys. - Eller - Den store leteaksjonen fikk en lykkelig slutt.

In the Norwegian language, the verb typically occupies the second position in a sentence. However, this does not necessarily mean that the verb is the second word in the sentence. For example: "Den gule bilen kjørte på rødt lys"  - or - "Den store leteaksjonen fikk en lykkelig slutt".

bakgrunn.png

Se video om verb i det norske språket her:

Watch video om verbs in the norwegian language here:

bakgrunn.png

Det er viktig å bruke tid på lære seg V2-språket når du skal bo i Norge.

Hva er pronomen?

Pronomen er en ordklasse i språket som brukes i stedet for substantiver eller navnord for å referere til personer, steder, ting eller ideer. Pronomen brukes vanligvis for å unngå gjentakelse av substantiver eller navnord som allerede er nevnt i en tekst eller samtale.

Pronomen er en viktig del av grammatikken i mange språk, inkludert norsk. Å lære å bruke pronomen riktig kan hjelpe deg med å kommunisere mer klart og effektivt på norsk.

It is important to spend time learning V2 word order when you are going to live in Norway.

What are pronouns?
Pronouns are a part of speech used in place of nouns or proper nouns to refer to people, places, things, or ideas. Pronouns are usually used to avoid repetition of nouns or proper nouns that have already been mentioned in a text or conversation.

Pronouns can be divided into different categories based on their function and form, including personal pronouns (such as "I", "you", "he", "she", "we", "you", and "they"), possessive pronouns (such as "mine", "yours", "his", "hers", "ours", "theirs"), demonstrative pronouns (such as "this", "these", "that", "those"), interrogative pronouns (such as "who", "what", "which", "where"), and relative pronouns (such as "who", "which", "that").

Pronouns are an important part of grammar in many languages, including Norwegian. Learning to use pronouns correctly can help you communicate more clearly and effectively in Norwegian.

pronomen.PNG
bottom of page